تشخیص بیماری هوشمند نویان

پتاسیم کلرید

یکی دیگر از مهمترین نمک های پتاسیم این محصول است. KCl می تواند به طور عمده در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار بگیریکی دیگر از مهمترین نمک های پتاسیم این محصول است. KCl می تواند به طور عمده در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار بگیرد.

موارد مصرف:

آلکالوز

اختلالات آب و الکترولیت