تشخیص بیماری هوشمند نویان

لفلونامید

لفلونامیدیک جایگزین برا ی متوترکسات بخصوص در کودکانی است که آنرا تحمل نمیکنند. لفلونامید بصورت قرص تجویز میشود و در درمان JIAبکار برده شده و اثرات آن تائید شده است. هرچند که قیمت آن خیلی گرانتر از متوترکسات میباشد.

0