تشخیص بیماری هوشمند نویان

سدیم کلراید

محلول تزریقی سدیم کلراید 5% در موارد نیاز به سدیم کلراید به عنوان جایگزین الکترولیت استفاده می­شود. این فرآورده هایپرتونیک است و در مواردی چون هایپوناترمی، هایپوکلرمی،نارسایی قلبی و کلیوی اندیکاسیون دارد.اسمولاریته این محلولmOsmol/L1711 است و هر یک لیتر این فرآورده حاوی mEq855 سدیم وmEq 855 کلراید است.

عوارض جانبی مصرف این دارو:

از آنجایی که که سدیم کلراید یکی از املاح طبیعی موجود در بدن است، عوارض آن فقط مربوط به نامتناسب بودن (افزایش یا کاهش) غلظت آندر بدن است. انفوزیون مقادیر زیاد سدیم کلراید 5 درصد ممکن است باعث افزایش غلظت سدیم در خون Hypernatremia)) شودکه متعاقب آن باعث از دست دادن یون بیکربنات و اسیدوز می شود. مصرف زیاد سدیم کلراید 5 درصد نیز ممکن است منجر به کاهش غلظت پتاسیم سرم (Hypokalemia) شود.

موارد مصرف:

آلکالوز