تشخیص بیماری هوشمند نویان

داروهای ضد افسردگی آتیپیک

در بیماران دارای افسردگی اساسی که علائم سایکوتیک ندارند تعدادی از آتیپیک ها اثر بخشی خوبی به عنوان داروی کمکی نشان داده اند مانند: آریپیپرازول الانزاپین کوئتیاپین زیپراسیدون برکسپیپرازول

موارد مصرف:

اختلال افسردگی اساسی