تشخیص بیماری هوشمند نویان

آندروژن (هورمون مردانه)

مصرف آندروژن باعث افزایش تعداد گلبول های قرمز و پلاکت های بیمار می شود. مصرف آندروژن ها شمارش سلول های خونی را در تقریباً 50 درصد از افراد مبتلا به آنمی فانکونی بهبود می بخشد. اولین پاسخ به درمان در گلبول‌های قرمز دیده می‌شود و افزایش هموگلوبین معمولاً در یک یا دو ماه اول آغاز درمان قابل مشاهده است. پاسخ بیماران در تعداد گلبول های سفید و تعداد پلاکت ها متغیر است. پاسخ پلاکتی معمولاً ناقص است و ممکن است تا چندین ماه پس از درمان در بیماران دیده نشود. به طور کلی، مصرف آندروژن ها بیشترین تاثیر را در افزایش تعداد گلبول های قرمز دارد و تاثیر آن بر سایر رده های سلولی خونی کمتر است؛ با اینحال، بیماران ممکن است که به مرور زمان در برابر درمان مقاومت نشان دهند. این بدین معنی است که بیمار باید تحت درمان‌های دیگری قرار گیرد.

موارد مصرف:

آنمی فانکونی